Postcodes in Friesland

De provincie Friesland kent 24 gemeenten en 408 plaatsen. Deze plaatsen hebben samen 514 postcodes. Hieronder een overzicht van zowel alle plaatsen als de postcodes in Friesland.

Plaatsen in Friesland

Aalsum Abbega Achlum Akkrum Akmarijp Alde Leie Aldeboarn Aldtsjerk Allingawier Anjum Appelscha Arum Augsbuurt Augustinusga Baaiduinen Baaium Baard Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bears Beetsterzwaag Berltsum Bitgum Bitgummole Blauwhuis Blesdijke Blessum Blije Boazum Boelenslaan Boer Boijl Boksum Bolsward Bontebok Boornbergum Boornzwaag Bornwird Brantgum Breezanddijk Britsum Britswert Broek Broeksterwâld Buitenpost Burdaard Burgum Burgwerd Burum Cornwerd Damwâld De Blesse De Falom De Hoeve De Knipe De Tike De Veenhoop De Westereen De Wilgen Dearsum Dedgum Deinum Delfstrahuizen Dijken Dokkum Dongjum Doniaga Donkerbroek Drachten Drachten-Azeven Drachtstercompagnie Driezum Drogeham Dronryp Eagum Earnewâld Easterein Easterlittens Eastermar Easterwierrum Echtenerbrug Ee Eesterga Elahuizen Engwierum Exmorra Feanwâlden Feinsum Ferwert Ferwoude Firdgum Fochteloo Follega Folsgare Formerum Foudgum Franeker Friens Frieschepalen Gaast Gaastmeer Garyp Gauw Gerkesklooster Gersloot Ginnum Goënga Goëngahuizen Goingarijp Gorredijk Goutum Greonterp Grou Gytsjerk Hallum Hantum Hantumeruitburen Hantumhuizen Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Haule Haulerwijk Hee Heeg Heerenveen Hegebeintum Hemelum Hempens Hemrik Herbaijum Hiaure Hichtum Hidaard Hieslum Hijum Hilaard Hindeloopen Hinnaard Hitzum Hollum Holwerd Hommerts Hoornsterzwaag Houtigehage Húns Hurdegaryp Idaerd Idsegahuizum Idskenhuizen Idzega Iens IJlst Indijk Ingelum It Heidenskip Itens Jannum Jellum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jonkerslân Jorwert Joure Jouswier Jubbega Jutrijp Kaard Katlijk Kimswerd Kinnum Klooster Lidlum Koarnjum Kolderwolde Kollum Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen Koudum Koufurderrige Kûbaard Landerum Langedijke Langelille Langezwaag Langweer Leeuwarden Legemeer Lekkum Lemmer Leons Lichtaard Lies Lioessens Lippenhuizen Loënga Lollum Longerhouw Luinjeberd Luxwoude Lytsewierrum Makkinga Makkum Mantgum Marrum Marsum Menaam Metslawier Midlum Midsland Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Molkwerum Morra Mûnein Munnekeburen Munnekezijl Nes Niawier Nieuwebrug Nieuwehorne Nieuweschoot Nij Altoenae Nij Beets Nijeberkoop Nijega Nijehaske Nijeholtpade Nijeholtwolde Nijelamer Nijemirdum Nijetrijne Nijhuizum Nijland Noardburgum Noordwolde Oentsjerk Offingawier Oldeberkoop Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer Oldetrijne Olterterp Oosterbierum Oosterend Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwolde Oosterzee Oosthem Opeinde Oppenhuizen Oranjewoud Oudebildtzijl Oudega Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudeschoot Oudwoude Ouwster-Nijega Ouwsterhaule Paesens Parrega Peins Peperga Piaam Pietersbierum Pingjum Poppenwier Raard Raerd Ravenswoud Readtsjerk Reahûs Reduzum Reitsum Ried Rien Rijs Rinsumageast Rohel Rotstergaast Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ruigahuizen Ryptsjerk Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Schettens Schiermonnikoog Schraard Sexbierum Sibrandabuorren Sibrandahûs Siegerswoude Sint Nicolaasga Sintjohannesga Skingen Slappeterp Slijkenburg Sloten Smalle Ee Smallebrugge Snakkerburen Sneek Snikzwaag Sondel Sonnega Spanga Spannum St.-Annaparochie St.-Jacobiparochie Stavoren Steggerda Stiens Striep Stroobos Sumar Surhuisterveen Surhuizum Suwâld Swichum Teerns Ter Idzard Terband Terherne Terkaple Ternaard Teroele Tersoal Terwispel Tijnje Tirns Tjalhuizum Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tytsjerk Tzum Tzummarum Uitwellingerga Ureterp Veenklooster Vegelinsoord Vinkega Vlieland Vrouwenparochie Waaksens Waaxens Wâlterswâld Wânswert Warfstermolen Warns Warstiens Warten Waskemeer Weidum Wergea West-Terschelling Westergeest Westhem Westhoek Wetsens Wier Wierum Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Wirdum Witmarsum Wiuwert Wjelsryp Wolsum Wolvega Wommels Wons Workum Woudsend Wyns Wytgaard Ypecolsga Ysbrechtum Zandhuizen Zurich Zwagerbosch Zweins

Gemeenten in Friesland

Achtkarspelen Ameland Dantumadiel De Fryske Marren Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Heerenveen het Bildt Kollumerland en Nieuwkruisland Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel Menameradiel Ooststellingwerf Opsterland Schiermonnikoog Smallingerland Súdwest-Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Weststellingwerf

Kaart van Friesland

Postcodes in Friesland

9121 8617 8806 8491 8490 8541 9071 8495 9064 8758 9133 8426 8431 8822 9292 9284 8881 8884 8841 8834 9024 8574 9243 8561 8560 9162 9163 8538 9025 9026 9244 9041 9040 9044 9045 8615 8398 9032 9171 8635 8843 9021 9233 8809 8392 9031 8701 8702 8700 8415 9212 8526 9156 9153 8766 9055 8636 8637 8731 8831 8512 9108 9285 9111 9112 9251 9254 9250 8742 9851 8753 9104 8397 9109 8394 8456 9219 9215 9105 9271 9270 9213 8644 8764 9033 8508 8528 9101 9102 9103 9100 8808 8516 8435 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9200 9222 9114 9289 9035 9006 9264 8734 8835 9261 9260 8539 9131 8534 8581 9132 8759 9269 9053 9172 8761 8852 8428 8535 8771 8773 8894 9154 8801 8802 8800 9009 9249 8757 8611 9263 8551 8627 9873 8457 9174 8628 8497 8511 8401 8400 9084 8614 8658 9001 9000 9061 9060 9074 9147 9146 9144 8571 9281 9280 8861 8862 8860 8741 8468 8506 8432 8433 8882 8621 8625 8620 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8465 8466 8440 9173 8584 9086 8409 8807 9148 8743 8737 8762 9054 9027 8713 8844 8805 9161 9160 9151 9150 8622 8623 8412 9223 8832 9007 8755 8523 8612 8733 8651 8650 8553 9038 8724 8735 9107 9057 9011 9177 9258 8403 8732 9023 8501 8502 8503 8500 9124 8411 8410 8883 8455 8821 8885 8853 9056 8583 9291 9290 9293 9298 9288 8752 9211 8723 8529 8842 8893 8425 8484 8404 8525 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8918 8919 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8931 8932 8933 8934 8900 8901 8902 8903 8935 8936 8937 8938 8941 8527 9081 8531 8532 8530 8833 9176 8895 9134 8408 8631 8823 8745 8459 8405 8642 8423 8754 9022 9073 9034 9036 9123 8871 8872 8891 8890 9082 8454 9047 8573 9142 8722 9135 9063 8485 9853 8494 9143 9138 8469 8414 8452 9072 9245 8422 9217 8475 8488 8487 8566 8481 8775 9257 8391 9784 8390 9062 8626 8421 8420 8474 8477 8486 8515 8479 9246 8854 1794 8897 9137 8388 8430 8536 8618 9218 8624 8453 9078 8582 9216 8413 8567 9294 8514 8513 9136 8763 8812 8396 8756 8856 8749 9013 9155 9012 8427 9067 8736 9008 9175 8811 8641 8572 8507 8462 8463 9221 8461 9998 8564 9256 8613 8813 8629 8517 8744 9166 8746 8851 8855 8647 9106 9248 8521 8520 8464 8816 9037 8489 8556 9214 8552 9083 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8600 8505 8565 8478 9076 9077 9079 8715 8395 9051 9050 8892 9871 9872 9262 9231 9230 9283 9265 9087 9085 8476 8493 8542 9145 8524 9014 8407 8406 8632 8772 8458 8522 8765 9296 9286 9287 9255 8804 8850 9247 9297 8467 8393 8899 8845 9152 9113 9178 9852 8721 9004 9003 8434 9005 8880 9295 8616 9075 9122 9043 9141 8563 8857 9241 9240 8939 9088 8748 8774 8471 8472 8470 8730 8747 8711 8710 8550 9091 9089 8554 8633 8389 8751 9299 8814