Postcodes in Friesland

De provincie Friesland kent 24 gemeenten en 408 plaatsen. Deze plaatsen hebben samen 514 postcodes. Hieronder een overzicht van zowel alle plaatsen als de postcodes in Friesland.

Plaatsen in Friesland

Aalsum Abbega Achlum Akkrum Akmarijp Alde Leie Aldeboarn Aldtsjerk Allingawier Anjum Appelscha Arum Augsbuurt Augustinusga Baaiduinen Baaium Baard Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bears Beetsterzwaag Berltsum Bitgum Bitgummole Blauwhuis Blesdijke Blessum Blije Boazum Boelenslaan Boer Boijl Boksum Bolsward Bontebok Boornbergum Boornzwaag Bornwird Brantgum Breezanddijk Britsum Britswert Broek Broeksterwâld Buitenpost Burdaard Burgum Burgwerd Burum Cornwerd Damwâld De Blesse De Falom De Hoeve De Knipe De Tike De Veenhoop De Westereen De Wilgen Dearsum Dedgum Deinum Delfstrahuizen Dijken Dokkum Dongjum Doniaga Donkerbroek Drachten Drachten-Azeven Drachtstercompagnie Driezum Drogeham Dronryp Eagum Earnewâld Easterein Easterlittens Eastermar Easterwierrum Echtenerbrug Ee Eesterga Elahuizen Engwierum Exmorra Feanwâlden Feinsum Ferwert Ferwoude Firdgum Fochteloo Follega Folsgare Formerum Foudgum Franeker Friens Frieschepalen Gaast Gaastmeer Garyp Gauw Gerkesklooster Gersloot Ginnum Goënga Goëngahuizen Goingarijp Gorredijk Goutum Greonterp Grou Gytsjerk Hallum Hantum Hantumeruitburen Hantumhuizen Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Haule Haulerwijk Hee Heeg Heerenveen Hegebeintum Hemelum Hempens Hemrik Herbaijum Hiaure Hichtum Hidaard Hieslum Hijum Hilaard Hindeloopen Hinnaard Hitzum Hollum Holwerd Hommerts Hoornsterzwaag Houtigehage Húns Hurdegaryp Idaerd Idsegahuizum Idskenhuizen Idzega Iens IJlst Indijk Ingelum It Heidenskip Itens Jannum Jellum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jonkerslân Jorwert Joure Jouswier Jubbega Jutrijp Kaard Katlijk Kimswerd Kinnum Klooster Lidlum Koarnjum Kolderwolde Kollum Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen Koudum Koufurderrige Kûbaard Landerum Langedijke Langelille Langezwaag Langweer Leeuwarden Legemeer Lekkum Lemmer Leons Lichtaard Lies Lioessens Lippenhuizen Loënga Lollum Longerhouw Luinjeberd Luxwoude Lytsewierrum Makkinga Makkum Mantgum Marrum Marsum Menaam Metslawier Midlum Midsland Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Molkwerum Morra Mûnein Munnekeburen Munnekezijl Nes Niawier Nieuwebrug Nieuwehorne Nieuweschoot Nij Altoenae Nij Beets Nijeberkoop Nijega Nijehaske Nijeholtpade Nijeholtwolde Nijelamer Nijemirdum Nijetrijne Nijhuizum Nijland Noardburgum Noordwolde Oentsjerk Offingawier Oldeberkoop Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer Oldetrijne Olterterp Oosterbierum Oosterend Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwolde Oosterzee Oosthem Opeinde Oppenhuizen Oranjewoud Oudebildtzijl Oudega Oudehaske Oudehorne Oudemirdum Oudeschoot Oudwoude Ouwster-Nijega Ouwsterhaule Paesens Parrega Peins Peperga Piaam Pietersbierum Pingjum Poppenwier Raard Raerd Ravenswoud Readtsjerk Reahûs Reduzum Reitsum Ried Rien Rijs Rinsumageast Rohel Rotstergaast Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ruigahuizen Ryptsjerk Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Schettens Schiermonnikoog Schraard Sexbierum Sibrandabuorren Sibrandahûs Siegerswoude Sint Nicolaasga Sintjohannesga Skingen Slappeterp Slijkenburg Sloten Smalle Ee Smallebrugge Snakkerburen Sneek Snikzwaag Sondel Sonnega Spanga Spannum St.-Annaparochie St.-Jacobiparochie Stavoren Steggerda Stiens Striep Stroobos Sumar Surhuisterveen Surhuizum Suwâld Swichum Teerns Ter Idzard Terband Terherne Terkaple Ternaard Teroele Tersoal Terwispel Tijnje Tirns Tjalhuizum Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tytsjerk Tzum Tzummarum Uitwellingerga Ureterp Veenklooster Vegelinsoord Vinkega Vlieland Vrouwenparochie Waaksens Waaxens Wâlterswâld Wânswert Warfstermolen Warns Warstiens Warten Waskemeer Weidum Wergea West-Terschelling Westergeest Westhem Westhoek Wetsens Wier Wierum Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Wirdum Witmarsum Wiuwert Wjelsryp Wolsum Wolvega Wommels Wons Workum Woudsend Wyns Wytgaard Ypecolsga Ysbrechtum Zandhuizen Zurich Zwagerbosch Zweins

Gemeenten in Friesland

Achtkarspelen Ameland Dantumadiel De Fryske Marren Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Heerenveen het Bildt Kollumerland en Nieuwkruisland Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel Menameradiel Ooststellingwerf Opsterland Schiermonnikoog Smallingerland Súdwest-Fryslân Terschelling Tytsjerksteradiel Vlieland Weststellingwerf

Kaart van Friesland

Postcodes in Friesland

1794 8388 8389 8390 8391 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8398 8400 8401 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8413 8414 8415 8420 8421 8422 8423 8425 8426 8427 8428 8430 8431 8432 8433 8434 8435 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458 8459 8461 8462 8463 8464 8465 8466 8467 8468 8469 8470 8471 8472 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8481 8484 8485 8486 8487 8488 8489 8490 8491 8493 8494 8495 8497 8500 8501 8502 8503 8505 8506 8507 8508 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 8530 8531 8532 8534 8535 8536 8538 8539 8541 8542 8550 8551 8552 8553 8554 8556 8560 8561 8563 8564 8565 8566 8567 8571 8572 8573 8574 8581 8582 8583 8584 8600 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8620 8621 8622 8623 8624 8625 8626 8627 8628 8629 8631 8632 8633 8635 8636 8637 8641 8642 8644 8647 8650 8651 8658 8700 8701 8702 8710 8711 8713 8715 8721 8722 8723 8724 8730 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8771 8772 8773 8774 8775 8800 8801 8802 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8811 8812 8813 8814 8816 8821 8822 8823 8831 8832 8833 8834 8835 8841 8842 8843 8844 8845 8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8860 8861 8862 8871 8872 8880 8881 8882 8883 8884 8885 8890 8891 8892 8893 8894 8895 8897 8899 8900 8901 8902 8903 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8918 8919 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8931 8932 8933 8934 8935 8936 8937 8938 8939 8941 9000 9001 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9011 9012 9013 9014 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9040 9041 9043 9044 9045 9047 9050 9051 9053 9054 9055 9056 9057 9060 9061 9062 9063 9064 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9091 9100 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9111 9112 9113 9114 9121 9122 9123 9124 9131 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138 9141 9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9160 9161 9162 9163 9166 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9200 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 9221 9222 9223 9230 9231 9233 9240 9241 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 9250 9251 9254 9255 9256 9257 9258 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9269 9270 9271 9280 9281 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 9784 9851 9852 9853 9871 9872 9873 9998